Naujienos

Akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos

Liepos 28 d.

Akredituota viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“, pažyma Nr. IVP-10, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas

Mokymai skirti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti

Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu, kodas 211000998, 40 val

Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si), kodas 211000999, 40 val

Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi, 211000894, 40 val

Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme. Bendradarbiavimo galimybės su dalyko mokytojais ir mokyklos specialistais, 211000892, 40 val

IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams, 211000790, 40 val

Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, 211000756, 40 val

Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, 211000669, 40 val

Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, 211000659, 40 val

 

Mokymai skirti mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas

Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas, 211000893, 40 val

Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir fiksavimas, 211000791, 40 val

Konfliktų sprendimas – klasės vadovo kompetencija, 211000793, 40 val

Tikslinga veikla su tėvais, 211000751, 40 val

Motyvacija mokytis ir išmokimas, 211000752, 40 val

Mokomės kūrybiškai, linksmai ir išradingai, 211000750, 40 val

Skaitymo skatinimas. Kalbos gebėjimų ugdymas, 211000754, 40 val

Kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba pradiniame ugdyme, 211000753, 40 val

Pedagogų streso valdymo ypatumai, 211000673, 40 val

Ugdomoji turinio diferencijavimas ir individualizavimas, 211000674, 40 val