Akredituotos programos

2022-2023 mokslo metai

Akredituota viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“, pažyma Nr. IVP-10, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo nuotolinius mokymus pagal akredituotas programas

Mokymai skirti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti

Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje, kodas 211001456, 40 val

Virtuali mokymo platforma „Classtime“. Individualios mokinių pažangos stebėjimas. Egzaminai nuotoliniu būdu, 211001445, 40 val

Pagalba matematikos mokytojui mokant nuotoliniu būdu. Skaitmeninės priemonės matematikos mokytojams, 211001247, 40 val

Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas, 213002917, 40 val

Inovatyvios mokymo priemonės ir jų taikymas mokymo ir mokymosi kokybei gerinti, 211001248, 40 val

Pamokų planavimas ir organizavimas naudojant skaitmenines priemones, 211001249, 40 val

Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas, 211001252, 40 val

Mokymo(si) bendradarbiaujant metodų taikymo reikšmingumas, 211001172, 40 val

Skaitmeninio turinio naudojimo reikšmingumas, galimybės ir įtaka mokinių motyvacijai, 211001174, 40 val

Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas, 211001175, 40 val

Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si), 211000999, 40 val

Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi, 211000894, 40 val

 

Mokymai skirti mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas

Tarpdalykinė integracija su matematika, kodas 211001486, 40 val

Tikslinga veikla su tėvais, 211001457, 40 val

Pedagogų streso valdymo ypatumai, 211001251, 40 val

Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas, 211000893, 40 val

Skaitymo kultūrą skatinantys būdai ir priemonės, 211001399, 40 val

Įsivertinimas ugdymo procese, 211001400, 40 val

Kaip padėti mokiniui mokytis ir išmokti, 211001401, 40 val