Laisvai prieinamos duomenų bazės

Duomenų bazių informacija gali būti naudojama tik asmeniniais, mokslo ar mokymo tikslais, laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir neperduodant jos tretiesiems asmenims. Draudžiama kopijuoti informaciją ištisai bei naudoti komerciniais tikslais. Informaciją atsisiųsti, spausdinti, įsikelti į saugojimo laikmeną galima tik nedideliais kiekiais.

TAR– teisės aktų registras

LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės

EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė

LAT – Lietuvos aukščiausiasis teismas

LVAT – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė 1994–2002 m. (archyvas)

All Academic – įvairių mokslo sričių elektroniniai žurnalai

Mykolo Romerio universiteto elektroninių knygų portalas

E-PAVELDAS – portale pateikiamas Lietuvos atminties institucijose (bibliotekose, archyvuose, muziejuose) saugomo paveldo suskaitmenintas turinys. Dokumentinis paveldas: knygos, nuotraukos, rankraščiai, periodiniai leidiniai, bažnytinės knygos. Muziejinės vertybės: meno kūriniai, eksponatai. Muzikos kūriniai: senosios šelako plokštelės.

Emokyklos ebiblioteka – skaitmeninė biblioteka.

Atviroji prieiga ir jos ištekliai – tai nemokama ir laisva prieiga, kuri leidžia visiems ieškoti, skaityti, dalintis, cituoti ir nekomerciniais tikslais naudoti įvairią elektroninę mokslinę literatūrą: straipsnius, disertacijas, konferencijų pranešimus, tyrimų duomenis ir kitą publikuotą ir nepublikuotą medžiagą.